Follow Us
Choose Your Language :
แปลเอกสารโดย NAATI

ทำไมจึงต้องเลือกแปลกับ CP International?

 • บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ - ไทย ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งได้รับใบอนุญาตการประกอบอาชีพ แปลเอกสารและล่ามจากประเทศออสเตรเลีย (NAATI - National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) สามารถตรวจสอบใบอนุญาตด้วยการกรอก NAATI No. 6173 ได้ที่ https://www.naati.com.au/ ดังนั้นเอกสารแปล NAATI สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศออสเตรเลียได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูต
 • ชิ้นงานคุณภาพ นอกจากเอกสารแปลจะได้รับการรับรองการแปลที่ถูกต้องของ NAATI แล้ว เอกสารต้นฉบับที่ถูกทำสำเนาจะได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก Justice of the Peace ด้วย (เฉพาะสาขาในไทยเท่านั้น)
 • เราเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ เรามีการเก็บประวัติลูกค้าไว้ในระบบของบริษัทก่อนให้บริการเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทางเราจะไม่ส่งเอกสารสำคัญที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ากับบุคคลอื่น หากมีบุคคลอื่นขอรับเอกสารแปลแทนจะต้องได้รับการยืนยันจากทางลูกค้าก่อนเสมอ
 • ตรงต่อเวลา เราส่งมอบงานแปลให้ลูกค้าตามมาตรฐานเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้ลูกค้านำงานแปลไปใช้ต่อได้อย่างตรงเวลา
การรับรองโดย NAATI
บริการแปลเอกสาร
บริการแปลเอกสาร

ประเภทงานแปลที่ให้บริการ

 • แปลเอกสารราชการสำคัญต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบรับรองโสดประเทศต่างๆ ทะเบียนสมรส ใบหย่า
  ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองต่างๆ
 • แปลเอกสารสัญญาต่างๆ อาทิเช่น สัญญาซื้อขาย เช่าซื้อ สัญญารับเหมา และอื่นๆ
 • แปลเอกสารคู่มือการใช้งานทุกประเภท อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
 • แปลจดหมายธุรกิจ จดหมายส่วนตัว จดหมายเพื่อไว้ติดต่อกับหน่วยราชการต่างๆ
 • แปลงานข่าว งานบทความ วิทยานิพนธ์ หรืออื่นๆ ตามความต้องการ
 • แปลงานกฎหมาย งานเคมี วิศวกรรม และงานเทคนิคอื่นๆ
 • แปลงานด้านทางการแพทย์ เภสัชกร และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • งานแปลเอกสารต่างๆตามความจำเป็น
ค่าบริการแปลเอกสาร
ติดต่อเรา

Pro Forma

THB1,100 / AUD 44 with No NAATI per piece

THB1,650.00 / AUD 66 with NAATI per piece

Long Text

THB 1,100.00 / AUD 44 per 100 words

Semi-legal Document

THB 1,300.00 / AUD 55 per 100 words

Legal Document

THB 1,600.00 / AUD 66 per 100 words

Normal Photocopy

THB 150.00 / AUD 1 per page

JP Certification

THB 500.00 per page

Express Translation

25% loading on any quoted translation

Postage Charges

Bangkok and vicinity THB 100.00 / AUD 4

Other provinces in Thailand THB 200.00 / AUD 8

Melbourne and Sydney AUD 11

Contact Us