Follow Us
Choose Your Language :
เรียนต่อต่างประเทศ
ออสเตรเลีย

ทำความรู้จักกับดินแดนจิงโจ้แห่งซีกโลกใต้ จิงโจ้ และโคอาล่าอาจเป็น 2 สิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อเอ่ยชื่อ "ออสเตรเลีย"แต่ในความจริงแล้วประเทศในซีกโลกใต้ประเทศนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้ชม ให้ชิม ให้สัมผัสออสเตรเลียเป็นประเทศ "ใหม่" ที่ตั้งอยู่บนดินแดนอันเก่าแก่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแม้จะมีประวัติความเป็นมาในการตั้งถิ่น ฐานของมนุษย์ที่ไม่ยาวนานและไม่มีอารยธรรมโบราณที่เป็นรากเหง้าของอารยธรรมโลกแต่ออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยือนอย่างยิ่งด้วยความมี น้ำใจไมตรีของผู้คนและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

ข้อมูลทั่วไปของ ออสเตรเลีย

ภูมิอากาศ

เนื่องจากมีพื้นที่กว้างใหญ่ลักษณะอากาศของออสเตรเลียจึงแตกต่างกันไปตาม สภาพภูมิประเทศ คือมีทั้งร้อนชื้นหนาวเย็น ร้อนแห้งแล้ง และกำลังสบาย ฤดูกาลของออสเตรเลียจะสลับกับทางยุโรปเพราะตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ ช่วงที่ร้อนที่สุดคือธันวาคม-กุมภาพันธ์ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยในรัฐฝั่งชายทะเลประมาณ 18-22 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีส่วนใจกลางของประเทศจะมีอากาศร้อนแห้ง

เวลา

เนื่องด้วยมีพื้นที่กว้างใหญ่เวลาในออสเตรเลีย จึงถูกแบ่งให้แตกต่างกันไปถึง 3 ช่วงเวลา (Time Zone) ได้แก่

     เวลา ฝั่งตะวันออก (Eastern Standard Time - EST) ใช้ใน รัฐนิวเซาท์เวลส์วิคทอเรีย แทสเมเนีย ควีนส์แลนด์ และแคนเบอร์รา เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 3 ถึง 4 ชั่วโมง

     เวลาภาคกลาง (Central Standard Time - CST) ใช้ในรัฐ เซาท์ออสเตรเลียและนอร์เทิร์น เทอริทอรี เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง

     เวลาภาคตะวันตก ( Western Standard Time - WST) ใช้ในรัฐเวส เทิร์นออสเตรเลียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ทำไมถึงควรเรียนต่อ ออสเตรเลีย

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลียแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ระดับอนุบาลหรือวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-School)

  เด็กๆ ในประเทศออสเตรเลียสามารถเข้าเรียนในระดับอนุบาลได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบเป็นต้นไป การศึกษาระดับนี้ไม่ได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ หากแต่เน้นให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

 

- ระดับประถมศึกษา (Primary School)

หมายถึงการศึกษาตั้งแต่ Year 1 ถึง Year 6 (หรือ Year 7 ในบางรัฐ) โดยโรงเรียนจะรับนักเรียนที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป โรงเรียนประถมมีทั้งของรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนศาสนา โดยปกติแล้วโรงเรียนประถมของรัฐบาลจะไม่รับนักเรียนต่างชาติ นอกจากกรณีที่ผู้ปกครองถือวีซ่าชั่วคราว เพื่อ ทำงานหรือศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

 

- ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)

นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนก็ได้ โดยทั่วไประดับมัธยมศึกษาจะใช้เวลาเรียนประมาณ 6 ปี (หรือ 5 ปี ในบางรัฐ)

 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษา (Vocational Training)

สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียคือ TAFE (Technical and Further Education) นอกจากนั้นยังมีวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว หลักสูตรอาชีวศึกษาจะเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎีในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ด้านธุรกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ เสริมสวย ฯลฯ เมื่อจบหลักสูตรอาชีวศึกษาแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีได้ โดยอาจจะได้รับยกเว้นวิชาเรียนบางส่วน นอกจากนี้วิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง ยังเปิดสอนหลักสูตรเชื่อมต่อกับหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการประหยัดได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้นการศึกษาในระดับนี้จึงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

 

- ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Studies)

   ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 40 แห่ง โดยเป็นของรัฐบาล 37 แห่ง และเป็นของเอกชน 3 แห่ง มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียไม่มีการจัดอันดับชัดเจนเหมือนกับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นในสาขาวิชาแตกต่างกันไป ดังนั้นการตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา นักศึกษาจึงควรพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น หลักสูตรที่เปิดสอน ระยะเวลาของหลักสูตร สถานที่ตั้ง และค่าใช้จ่าย เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีถึงปริญญาเอกและงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

- ปริญญาตรี (Bachelor Degree)

โดยทั่วไปจะเป็นหลักสูตร 3 ปี ยกเว้นบางสาขาวิชาเช่น วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจะใช้เวลานานกว่า นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนระดับดีเยี่ยมสามารถเข้าศึกษาต่อระดับ Honoursซึ่งใช้เวลาเพิ่มอีก 1 ปี หลักสูตรนี้ช่วยให้นักศึกษามีข้อได้เปรียบในการหางาน หรือสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา (Graduate Certificate)

เป็นหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 6 เดือน บางมหาวิทยาลัยใช้หลักสูตรนี้เพื่อประเมินผลผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แต่คุณสมบัติอาจยังไม่ครบถ้วน

 

- อนุปริญญาบัณฑิต (Graduate Diploma)

ปกติจะใช้เวลาเรียน 1 ปี มหาวิทยาลัยหลายแห่งใช้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปีแรกของหลักสูตรปริญญาโท หากนักศึกษาทำคะแนนได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็จะสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ทันที

 

- ปริญญาโท (Master Degree)

ใช้เวลาเรียน 1 - 2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาภาควิชา หลักสูตรปริญญาโทแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรภาคบรรยาย (Coursework) และหลักสูตรภาควิจัย (Research) ปัจจุบันการเรียนหลักสูตรภาคบรรยายเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากใช้เวลาในการเรียนสั้นกว่า ซึ่งเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

 

- ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy)

ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 - 5 ปี นักศึกษาควรมีพื้นฐานความรู้ในวิชานั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง หลักสูตรปริญญาเอกเน้นการค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง ดังนั้นนักศึกษาควรมีพื้นฐานด้านการทำวิจัยมาก่อน ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกจะต้องผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาจากทั้งในประเทศออสเตรเลียและต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีทักษะทางการวิจัยมาก่อน มหาวิทยาลัย อาจรับเข้าเรียนในหลักสูตร Master Honoursก่อน จึงจะเข้าต่อด้วย PhD.

ระบบการศึกษาของ ออสเตรเลีย
Course Search

ระบบการศึกษาของ ออสเตรเลีย
ระบบการศึกษาของ ออสเตรเลีย