Follow Us
Choose Your Language :
กิจกรรม
สัมมนาเรียนต่อการโรงแรมและการจัดการพร้อมฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของออสเตรเลีย โดย International College of Management, Sydn
รายละเอียดเบื้องต้น


วัน/เวลา
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00
รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 278 1236 - LINE: @cpinter
ลงทะเบียน