Follow Us
Choose Your Language :
William Angliss Institute
ข้อมูลสถาบัน

William Angliss Institute ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการ ศึกษานานาชาติทางด้านการบริการ การท่องเที่ยวและการครัวที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย  ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของ Melbourne ที่มีกลิ่นไอของออสเตรเลียและนานา วัฒนธรรมจากทั่วโลก มีนักเรียน นักศึกษามากถึง21.000คน ต่อปี ทั้งนักเรียนชาวออสเตรเลียและต่างชาติ ซึ่งทางสถาบันนั้นมีเครือข่ายมากมายทางด้านการศึกษา และฝึกงานในสายดังกล่าวด้วย ซึ่งจุดนี้จะทำให้นักศึกษาของที่นี่มีประสบการณ์การฝึกฝนสายนั้น และต่อยอดสู่มืออาชีพได้โดยง่าย

นอกจากนี้ทางสถาบันมีความพร้อม ด้านสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เช่น 110 ห้องเรียน 400 คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องเรียนที่ทันสมัย 11 ห้องครัวที่ได้มาตรฐานสากล สถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานด้านงานบริการ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

วิทยาเขต

Melbourne Campus
555 La Trobe St
Melbourne Victoria 3000


Sydney Campus
​Ground Floor 26-32 Waterloo St
Surry Hills NSW 2010

หลักสูตรที่เปิดสอน

Certificated and Diploma

 • Advanced Diploma of Hospitality                            
 • Advanced Diploma of Travel and Tourism          
 • Advanced Diploma of Events                                  
 • Diploma of Travel and Tourism                              
 • Diploma of Events                                                    
 • Diploma of Hospitality                                              
 • Certificate III in Patisserie                                       
 • Certificate III in Commercial Cookery                   
 • Certificate IV in Hospitality

Degree’s

 • Bachelor of Tourism and Hospitality Management         
 • Bachelor of Culinary Management 
ทุนการศึกษาและส่วนลดค่าเล่าเรียน
ติดต่อเรา